Divina Natura
DIVINA NATURA
DIVINA NATURA

Udruga za zaštitu i promociju prirodne i kulturne baštine

Society for the Protection and Promotion of Natural and Cultural Heritage

20350 Metković,  Kralja Zvonimira 7,    e-mail: divina-natura@hi.t-com.hr

Početna

 

Naziv udruge: Udruga «Divina Natura» u likvidaciji

Sjedište i adresa udruge:  20350 Metković – Zvonimirova 7

Ime i prezime i funkcija osoba ovlaštenih za zastupanje udruge:

Meri Rogošić, likvidator

Broj telefona:  020 681 714  mob: 098 560 990 

Fax:    020 681 714    Email: divina-natura@hi.t-com.hr

Godina osnutka udruge: 2006.

Datum i godina upisa u Registar udruga: 29.12. 2006.

Registarski broj udruge:    R: 19001146   RNO: 0090646

Registrirana kod: Ured državne uprave DNŽ – Ispostava Metković

Rješenjem Uredada državne uprave DNŽ, Ispostave u Metkoviću

Klasa: UP/I-230-02/15-01/33 od 13. srpnja 2015. utvrđuje se prestanak

postojanja Udruge Divina Natura u likvidaciji.